top of page

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות
מעודכן ליום: 17.11.2020


1. כללי
האתר בכתובת www.xs-arch.co.il (להלן: "האתר") הינו בבעלות סטודיו XS (להלן: "הסטודיו"), העוסק בתכנון אדריכלי קומפקטי (להלן: "השירותים") . 
מסמך זה כולל את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות באתר וחל על כלל הגולשים והמשתמשים בו. על ידי שימוש ו/או ביקור באתר, אתה מאשר ומסכים ללא כל הגבלה ו/או סייג לכלל תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"). 


2. הגישה לאתר
 הסטודיו מעניק לך אישור להשתמש באתר, כמפורט להלן בתנאי שימוש אלו, בכפוף לכך ש:
א. שימושך באתר יעשה על ידך לשימוש פרטי ובהתאם למסמך זה.
ב. לא תעתיק, תפיץ ותקשר כל חלק מהאתר, ללא אישור מראש ובכתב של הסטודיו.
ג. לא תבצע כל שינוי בכל חלק מהאתר.
ד. לא תשתמש או תיצור כל מערכת אוטומטית, בכלל זה (אך לא רק): "רובוטים", "עכבישים", "מחוללים", "וירוסים" וכיוצא באלה, אשר מאפשרים או עשויים לאפשר גישה לאתר, בין היתר, באופן של משלוח בקשות לשרתי האתר בפרק זמן נתון, או כל מערכת אחרת אשר גולש רגיל וסביר לא מסוגל להפעיל.


3. זכויות קניין רוחני
האתר ותכניו מסופקים כמות שהם ("AS IS") לצרכי מתן מידע ושימושך האישי בלבד. התכנים באתר, לרבות עיצובים אדריכליים, שיטות עבודה, מדדים (לרבות מדד הקומפקטיות), עיצובי פנים, תכניות, שרטוטים, תצלומים, יצירות אומנות, גרפיקה, תמונות, טקסטים, תוכנה, צלילים, מוסיקה, קטעי וידאו ויתר תוצרים המופיעים באתר (להלן: "התכנים"), הנם רכושו (או בשימוש בהרשאה) של הסטודיו.
חל איסור לעשות שימוש בתכני האתר, להוריד, לשמור, לצלם, לשחזר, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, למכור, ברישיון או בדרך אחרת, לכל מטרה אחרת, ללא אישור מראש ובכתב של הסטודיו. 
סימני המסחר וסמלילים, לרבות של הסטודיו, אשר מופיעים באתר, בין אם הם רשומים כסימני מסחר של הסטודיו ובין אם לאו (כולם יקראו להלן: "סימני המסחר"), שייכים לסטודיו (או בשימוש בהרשאה בלבד). אין לעשות שימוש בסימני המסחר ללא אישור מראש ובכתב של הסטודיו. 
כל שימוש בתכנים ו/או בסימני המסחר בניגוד לאמור לעיל, מכל מין וסוג שהוא ובכל צורה, הינו אסור בתכלית, ועלול להפר חוקי והוראות זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוקי פרטיות, חוקי פרסום וכן כל חקיקה אחרת של מדינת ישראל וכן חקיקה בינלאומית בהתאם לאמנות שעליהם חתומה עליהם מדינת ישראל. הסטודיו רואה בקניין הרוחני שלו כאחד הנכסים היקרים ביותר שלו, והוא יאכוף את זכויות הקניין הרוחני שלו לגבי כלל האמור לעיל ולהלן, במלוא חומרת הדין.
אתה מסכים שלא לעקוף, למנוע או להפריע בכל דרך אחרת לאבטחת התכנים של הסטודיו באתר, או להפעיל תוכנות המונעות או מגבילות את השימוש באתר, או להעתיק של כל תוכן באתר, או לאכוף מגבלות על שימוש באתר ובתכנים.


4. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים
האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים ושירותים של צדדים שלישיים שעימם אתה יכול ליצור קשר, לצרוך תוכן ולהוריד תכנים (להלן: "אתרי צדדים שלישיים"). אלא אם צוין אחרת, אתרים ותוכן מעין אלו מסופקים על ידי חברות שאינן שייכות, מקושרות, מאוגדות,  מסונפות או כלולות עם הסטודיו. 
הסטודיו אינו תומך, מציג או אחראי בכל הנוגע לאתרי צדדים שלישיים כאמור לעיל, ואינו מתחייב בנוגע לאמינות התוכן באתרי צדדים שלישיים, והוא לא יהיה אחראי בנוגע לתוכן ו/או מדיניות הפרטיות ו/או לפעילותם. 
על ידי שימוש באתר, אתה פוטר את הסטודיו ו/או כל גורם הקשור אליו, באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר, מכל אחריות כלשהי בקשר לגלישתך באתרים של צדדים שלישים.


5. הגבלת אחריות 
האתר והתוכן מסופקים לך "AS IS", כמות שהם, ללא כל אחריות מכל סוג שהוא במפורש או במשתמע, לרבות אך לא רק, אחריות בנוגע לסחירות או התאמה למטרה מסוימת מלבד אחריות המובעת באופן מלא.
בבחירתך לגלוש באתר, אתה מצהיר בזאת במפורש על ידיעתך והסכמתך לכך שהשימוש באתר, בכל צורה שהיא, הינו באחריותך הבלעדית. 
הסטודיו ו/או כל מי הפועל בשיתוף פעולה איתו ו/או מטעמו, לרבות בעלי הסטודיו, מנהלים, עובדים, ספקי תוכן וכל אדם אחר, אינם מחויבים לפעילות האתר ללא הפרעות ושגיאות, ולכל טעות, אי דיוקים, השמטות או פגמים אחרים, ולא יישאו בשום אופן או צורה בכל אחריות שהיא מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזקים עקיפים, מקריים, מיוחדים, תוצאתיים או עונשיים, לגבי התוצאות העלולות לנבוע משימוש באתר, לגבי הדיוק של המידע המפורסם באתר ולגבי חוסר היכולת להשתמש באתר.
הפטור מאחריות כאמור חל ויחול בנוגע לכל נזק או פגיעה העלולים לנבוע או להיגרם בגין כל כישלון בביצוע טעות, שגיאה, השמטה, כשל, הפסקה בתקשורת, שיהוי, עיכוב בתקשורת, בשידור, וירוס מחשב, כשל של תשתית תקשורת, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית, בין אם מדובר בנזקים הנובעים מהפרת תאי השימוש,  ובין אם מדובר בהתנהגות נזיקית, רשלנות או בגין כל עילת תביעה אחרת.
התוכן המוצג באתר מוצג לצרכי המחשה בלבד, ואין להסתמך עליו לצורך קבלת החלטת רכישה או בחירה בשירותי הסטודיו. רק הוראות הסכם מפורט להזמנת השירותים מהסטודיו יחייבו את הסטודיו.


6. פיצוי ושיפוי 
בהחלטתך לגלוש באתר אתה מסכים מראש ומתחייב בזאת להגן, לשפות ולפצות את הסטודיו, ו/או כל גורם הקשור אליו, בגין כל טענה לנזק, חובות, הפסדים, התחייבויות, עלויות, חובות והוצאות (לרבות אך לא רק שכר טרחת עו"ד), הנובעים מאחד או יותר מן המקרים הבאים:
א. שימושך באתר והגישה לאתר.
ב. הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש על ידך.
ג. הפרת זכות של צד שלישי על ידך, לרבות אך לא רק, זכות יוצרים, זכות קניינית או זכות פרטיות.
הגנה זו וחובת השיפוי תעמוד לסטודיו ו/או כל גורם הקשור אליו, ביחס לתנאי השימוש וביחס לאופן שימושך באתר.


7. איסוף מידע
הסטודיו עשוי לאפשר לך לבצע פעולות שונות באתר הכוללות אספקת מידע, כולל באמצעות טופס פניה באתר, הרשמה להרצאות ולאירועים שונים, ובאמצעות הרשמה לרשימת התפוצה של האתר (להלן: "אמצעי הפניה באתר"). במסגרת אמצעי הפניה באתר תתבקש לספק פרטים לגביך אשר יכול ויכללו, בין היתר, שם מלא, כתובת מגורים, ופרטי התקשרות (כתובת דואר אלקטרוני, טלפון וכו') וכן פרטים אודות השירותים הנדרשים על ידך. 
לידיעתך, לא חלה עליך כל חובה חוקית למסירת פרטים מסוימים אודותיך, אולם ייתכן ומסירת הפרטים תהיה הכרחית לצורך הגשת בקשה לקבלת יעוץ ומידע על השירותים של הסטודיו באמצעות האתר. 
לתשומת לבך, מסירת הפרטים באמצעי הפניה באתר, מהווה הצהרה מצדך על מסירתם ביודעין ובהסכמה לכל תנאי השימוש. ככל שתספק לנו נתונים כלשהם המתייחסים לצדדים שלישיים, אתה מצהיר כי הם נמסרים לנו בהסכמתך ובידיעתך. 
אתה תהיה רשאי לעיין בכל עת במידע שנמסר על ידך, לבקש לתקן אותו או למחקו, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, באמצעות פניה בדוא"ל לכתובת: info@xs-arch.com. 


8. שימוש במידע 
הסטודיו יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך במסגרת הרשמתך לאתר בהתאם להוראות החוק והדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") והתקנות שהותקנו מכוחו, ועל פי מסמך זה.
מבלי לגרוע מהאמור, הסטודיו שומר לעצמו את הזכות למסור כל מידע אישי אודותיך, ובשימושך באתר אתה מאשר זאת במפורש, אם הסטודיו מאמין בתום לב כי פעולה זאת חיונית לאחת ממטרות אלה:
א. ציות להליכים משפטיים, לרבות אך לא רק, לצווים אזרחיים או פליליים, הוראות בית משפט או גילויים מחויבים אחרים;
ב. אכיפת תנאי השימוש או כל התקשרות אחרת בינך לבין הסטודיו;
ג. להגיב לטענות על פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, בין אם צד שלישי כזה הוא משתמש, אדם פרטי או סוכנות ממשלתית;
ד. להגיב לפניות לשירות לקוחות; 
ה. להגן על זכויותיו, רכושו או ביטחונו האישי של הסטודיו, המשתמשים שלו או הציבור בכללותו.

9. דיוור ישיר אלקטרוני ותקשורת שיווקית
בכפוף לאמור להלן, הסטודיו יהיה רשאית לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו וכן מידע ותכנים שיווקיים ופרסומיים וזאת באמצעות כל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, דואר אלקטרוני, הודעת טקסט (SMS) וכיו"ב (להלן: "שירותי דיוור ישיר"). 
במסגרת הרשמתך לאתר תתבקש לאשר זאת, ואישורך לכך מהווה אישור לסטודיו לשלוח אליך מדי פעם את המידע והתכנים האמורים.
יודגש, כי בכל עת תוכל לבקש מהסטודיו לחדול ולקבל את שירותי הדיוור האמורים באמצעות פניה בכתב לסטודיו, בכתובת: info@xs-arch.com ושמך יוסר מרשימת מקבלי שירותי הדיוור כאמור, בהקדם האפשרי לאחר קבלת פנייתך. 


10. קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי
האתר רשאי לספק מעת לעת קישורים ("לינקים") אל או מאת אתרי אינטרנט או מקורות של צדדים שלישיים, שאליהם תינתן לך גישה בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי. אנא שים לב שכל אתר או מקור כזה של צד שלישי עשוי לאסוף את הנתונים האישיים שלך ולהשתמש בהם באופן שונה.
הסטודיו אינו תומך או מקבל על עצמו אחריות כלשהי לגבי נהלי איסוף הנתונים או התכנים של כל אתר אינטרנט שאליו ניתן קישור באתר. עליך ליצור קשר ישיר עם הבעלים או המפעיל של אתר האינטרנט המקושר, אם ברצונך לברר פרטים בנוגע לנהלי הפרטיות שלו, לפני שתעביר פרטים אישיים שלך. 


11. אבטחה
הסטודיו נוקט באמצעים טכניים וארגוניים סבירים, שנועדו לאבטח את המידע האישי שלך מפני אובדן מקרי ומפני גישה לא מורשית, שימוש, שינוי או חשיפה. עם זאת, למרבה הצער, ולמרות האמור לעיל, העברת מידע באינטרנט אינה בטוחה לחלוטין, והסטודיו אינו יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מורשים לעולם לא יהיו מסוגלים להתגבר על אותם האמצעים. 


12. שינויים בתנאי השימוש
הסטודיו שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות או לערוך את תנאי השימוש מעת לעת. כאשר הסטודיו יפרסם שינויים בתנאי השימוש, הסטודיו יעדכן את תאריך "העדכון האחרון" בחלק העליון של מסמך תנאי השימוש. אנו ממליצים לך לעיין בתנאי השימוש מעת לעת, בכדי להיות מודע לשינויים אפשריים כאמור. המשך שימושך באתר לאחר שינוי תנאי השימוש ייחשב כקבלה מלאה שלך את תנאי השימוש המתוקנים, ללא יוצא מן הכלל.


13. סמכות שיפוט והדין החל 
תנאי השימוש והחובות המשפטיות והחוקיות החלות על הצדדים כפופים לחוקי מדינת ישראל ללא קשר למיקומך. הסמכות הבלעדית לדון בכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה הקשורה לאתר ו/או לתנאים אלה, תוגש ותתברר בישראל בלבד בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים בסמכות שיפוטית של מדינת ישראל, במחוז תל אביב בלבד.


14. שונות
תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בין הסטודיו לבין הגולש, על כן, הגולש מאשר שהינו מעל גיל 18 או שניתן אישור הוריו או אפטרופוס חוקי שלו לשימושו באתר, והוא רשאי להיכנס ולמלא באופן מלא את התנאים, החובות ההצהרות, המצגים והאחריות המפורטים במסמך זה ולציית ולעמוד בכל תנאיו ופרטיו. 
ככל שהוראה מסוימת של תנאי השימוש, תיחשב כלא חוקית בהתאם להחלטה של בית משפט מוסמך, הדבר לא יפגע בתוקף של שאר ההוראות של ההסכם אשר תיוותרנה בעלות תוקף מלא.
שום ויתור של הסטודיו ו/או כל גורם הקשור אליו, על כל הוראה או תנאי מתנאי השימוש, לא יחשב כוויתור נוסף או מתמשך על תנאי כזה או אחר, ואי אכיפתו ביחס להוראה מסוימת מתנאי השימוש, לא תחשב כוויתור על הזכות.
בכל שאלה ובירור בנוגע למדיניות הפרטיות, אתה מוזמן ליצור קשר עם הסטודיו באמצעות דוא"ל בכתובת: info@xs-arch.com.
מסמך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא פונה לשני המינים כאחד.
 

bottom of page